Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ülkemizde savunma sanayi altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacına uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak kurulmuş, 1989 yılında Başkanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.​ Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştır.

​Savunma Sanayii Müsteşarlığı “modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunun sağlanması” amacıyla; ​

 • ​​İcra K​omitesi​'nin aldığ​ı kararları uygulama,
 • Proje bazında yıllar iti​bariyle verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlama, 
 • Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etme, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirme, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırma, teşebbüsleri yönlendirme, bu konudaki Devlet katılımını planlama, 
 • Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleme,​​
 • İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlama,
 • Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla destekleme, 
 • Modern silah, araç ve gereçleri araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlama, avans verme, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etme, 
 • İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate ala​rak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapma, 
 • Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve off – set ticareti konularını koordine etme,
 • Fondan kredi verme veya yurt içinden ve yurt dışından kredi alma ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurma ve iştirak etme,
 • Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etme,
 • ​​Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar n​​ezdinde çözümlenmesini temin etme,
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçlarını tedarik etme,
 • Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

​​​​